Mgr. Lenka Mrázová
www.forvisitors.cz

 

OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU

 

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů
poskytnutých návštěvníky webových stránek www.forvisitors.cz,
klienty a zájemci o služby a produkty.

 

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu,
svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení
a opečovávám je podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
které vstoupilo v účinnost 25. 5. 2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

 

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy,
které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

 

KDO JE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 

Jsem Lenka Mrázová, nar. 18. 6. 1977, Útěchovská 82a, 64400 Brno
a provozuji webovou stránku www.forvisitors.cz.

 

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji,
jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu
a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit,
můžete mě kontaktovat na tel. čísle 605547002
nebo na e-mailu: lenka@forvisitors.cz.

 

 

PROHLAŠUJI,

 

že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů
a GDPR, a tedy že:

 

– budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě
platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu,
plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 

– plním dle článku 13 GDPR informační povinnost
ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 

– umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv
podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

 

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

 

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte,
a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa,
v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, číslo účtu,
popř. telefon nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. dodání zboží,
zaslání online produktů,  vystavení faktury apod.).

 

vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji,
abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu
a kdy e-maily či můj web nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu
– zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu,
neboť důvodně předpokládám, že Vás mé novinky zajímají,
a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

 

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu,
po dobu 5 let od udělení. Souhlas vyjadřujete tzv. double opt-in potvrzením.

T

Toto potvrzení je jasným vyjádřením Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím
odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám mohu zasílat také inspirující nabídky
třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing
a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu.
Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 

fotografická dokumentace
Pouze na základě Vašeho souhlasu mohu pořizovat a volně používat
fotografickou dokumentaci, použít Vaše fotografie, videa
nebo písemné reference na svých webových stránkách,
a to do doby, než Váš udělený souhlas odvoláte.
Ten lze kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktních údajů.

 

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt,
pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování
nebo jsme společně v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

 

COOKIES

 

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám Vaši IP adresu,
jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

 

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení
webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce,
neboť věřím, že díky tomu Vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje
sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

 

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií,
které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je,
jako by byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá)
technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození
nebo zničení Vašich osobních údajů, zejména:
• Zabezpečeným přístupem do počítače (zabezpečeno heslem).
• Zabezpečeným přístupem do telefonu
(zabezpečeno heslem a čtečkou otisku prstů).
• Zabezpečeným přístupem do e-mailových schránek
(zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).
• Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku
(zabezpečeno jménem a heslem).
• Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů
(zabezpečeno jménem a heslem).
• Šifrovanou komunikací na mých webových stránkách
(platný certifikát https).
• Pravidelnou aktualizací softwaru.

 

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

 

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel,
mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům,
kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací
potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí
na chodu projektu (účetní). Jiným subjektům, je umožněn přístup
pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

 

Ujišťuji Vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat
Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích
a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení
závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou
Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací,
které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb
a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe
než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
MailerLite
Facebook
Google

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele,
pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě při výběru budu
na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení
a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

 

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

 

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích,
které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.
Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím,
kontaktujte nás/mě prostřednictvím e-mailu: lenka@forvisitors.cz.

 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou
se zásadami zpracování osobních údajů.

 

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím
ve lhůtě 14 dní, které Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

 

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální
nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte,
že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se,
že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje
smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.

 

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
(Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování
pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na přenositelnost – Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít
a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití
práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace dodám
ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut) – Vaším dalším právem je právo na výmaz
(být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát,
máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré Vaše osobní údaje
ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh.
Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

 

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností,
a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem.
V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou
vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat e-mailem.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů – Pokud máte pocit,
že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se
se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě,
abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení – e-maily s inspirací,
články či produkty a službami Vám zasílám, jste-li můj zákazník
na základě mého oprávněného zájmu.

 

Pokud zákazníkem ještě nejste, zasílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu.
V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím
odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

 

MLČENLIVOST

 

Dovoluji si Vás ujistit, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat
Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích
a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení
závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou
Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.