VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Mgr. Lenka Mrázová
www.forvisitors.cz

 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“)
platí pro nákup elektronických didaktických materiálů, e-booků, her
a pracovních listů ve formátu pdf (v dalším textu vše též označováno
jako „produkt“, „produkty“) přes webové rozhraní www.forvisitors.cz.
Provozovatelem webu je Lenka Mrázová, IČ: 06559174 (dále jen „Poskytovatel“).

2.
Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím
a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP.
Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy
a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy,
tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě
odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy
je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které
s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek
www.forvisitors.cz souvisí.

3.
VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím,
než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim
budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu.
Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“,
mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte
s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4.
Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace.
Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV. Cena produktů a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
VII. Odstoupení od Kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení

 

II. Důležité pojmy (definice)

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ).
Poskytovatelem je: Mgr. Lenka Mrázová
IČ: 06559174
Místo podnikání (i adresa pro doručování): Útěchovská 586/82a, 64400 Brno – Soběšice
Zapsaná v živnostenském rejstříku na Živnostenském úřadě města Brna, Magistrátu města Brna
Kontaktní telefon: +420605547002
Adresa pro doručování elektronické pošty: lenka@forvisitors.cz
Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

2. KUPUJÍCÍ.
Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.forvisitors.cz
uzavře se mnou, coby Poskytovatelem, Kupní smlouvu, a tím koupí některý
z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba
– OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo Spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL.
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu
povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČ, budu
mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako Podnikatel, a ne jako Spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA.
Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje Spotřebitel.
Podle platných zákonů je Spotřebitel více chráněn než Kupující,
který není Spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností
vůči Spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout
Spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem
na ochranu Spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než Spotřebitel,
neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu Spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.
Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím
PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se
Poskytovatel a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají
přes webové rozhraní nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky
nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené
s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové
připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby
účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení.
Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY.
Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím
a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím Spotřebitel,
je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

1.
Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický
objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ.
Na webovém rozhraní www.forvisitors.cz je uveden podrobný popis nabízených produktů
včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu
mohou přinést a v jakém formátu je poskytovány, případně, zda jsou
pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další
podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům
poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního
charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně
těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ.
Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář,
kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail,
telefonní číslo, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ),
informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu
do „košíku“ webového rozhraní), a vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky je Vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje
vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby
a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky Vás budu informovat e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou
adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána
automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto
potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám,
zašlu Vám informaci o přijetí objednávky v následném e-mailu. Do okamžiku, než je
Vám doručeno potvrzení o přijetí Vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem
(na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení
o přijetí objednávky na Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce
je Kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení
objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.

V pochybnostech Vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky
a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka
vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo e-mailem je možné 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné
nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu, anebo v důsledku okolností,
za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

4.
Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá
v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí
z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě,
není přístupná.

 

IV. Cena produktů a platba

1. CENA PRODUKTŮ.
Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých
produktů. Jako Poskytovatel nejsem plátcem daně z přidané hodnoty, není
proto rozlišována cena s daní a bez daně. Cena je platná po celou dobu,
kdy je na webovém rozhraní uvedena. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají
žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním.
Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete
na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.

2.
Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu
v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém
formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém
rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny)
nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna
Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě,
že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě,
že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna
od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním
Vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná
v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3.
Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám produkty
dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY.
Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

• Bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet (platba trvá většinou
1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte
v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte
uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována
a produkt co nejdříve dodán.

• Bezhotovostně platebními kartami VISA, VISA Electron, MasterCard,
Maestro (platba se provede ihned).

• Online bankovním převodem (platba se provede ihned).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o.,
která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet
a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet
a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného
a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní
nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí
v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.
V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů
od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy).
Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě na faktuře. Kupní cena
je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní
účet. V případě online platby kartou nebo rychlým bankovním převodem
je kupní cena splatná bezprostředně po uzavření Kupní smlouvy.

O přijetí platby Vám vystavím fakturu,
kterou u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby,
v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ.
Při koupi produktů bude digitální obsah ve formátu pdf, nebo formátu obdobném,
dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy
nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

2. DODACÍ LHŮTA.
Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba
prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán do 3 pracovních
dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. U platby online
platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem
po provedení platby.

3.
Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost
a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte
mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny
v čl. VIII těchto VOP.

4.
Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové
a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty
ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti
s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

1.
Digitální obsah zasílám pouze Vám, jako Kupujícímu, na Vaši elektronickou adresu,
případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah
vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení
umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx a pdf. Může se stát, že je
obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2.
Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného
souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Porušení autorských práv
je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Produkty
slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím
našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na Vašich
schopnostech a dalších okolnostech, jakých výsledků s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídám
za Váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1.
Ze zákona může Spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla
odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy.
Odesláním objednávky, zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP a zaplacením produktu
udělujete výslovný souhlas s tím, aby Vám byl produkt (digitální obsah) dodán
bezprostředně, resp. do 3 pracovních dnů po provedení úhrady. Pokud Vám,
na základě tohoto Vašeho souhlasu, bude produkt dodán během 14 dní od uzavření
Kupní smlouvy, pak vezměte, prosím, na vědomí, že podle § 1837 písm. l) NOZ
nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.
Máte právo od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech, kdy to NOZ umožňuje
pro vady produktu (pro rozpor s Kupní smlouvou) – viz níže v čl. VIII. VOP
nebo pro jiné podstatné porušení mých povinností z Kupní smlouvy.

2.
V případě, že produkt nebude během 14 dní od uzavření Kupní smlouvy dodán,
pak během této 14denní lhůty (ještě předtím než bude produkt dodán), můžete
od Kupní smlouvy i bez udání důvodů odstoupit (§ 1829 NOZ). Odstoupit lze vyplněním
formuláře, který naleznete zde. Anebo můžete odstoupení poslat i přímo v textu
e-mailu zaslaného na moji kontaktní adresu nebo klasickým dopisem zaslaným na moji
adresu. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdím
jeho přijetí. Přiložte, prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte
alespoň datum nákupu, Vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt
jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Do 14 dní od doručení
odstoupení Vám pak vrátím peníze, které jste mi za produkt uhradili. Nejpozději
do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Vám vrátím peníze, které jsem od Vás
přijala jako platbu za produkt. Peníze Vám vrátím stejným způsobem,
jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby,
se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady.

3.
Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech
stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného
plnění (článek VIII. VOP). Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Kupní smlouvy
odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností z Kupní smlouvy,
zejména v případě, pokud by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní,
porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.
Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní
po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

4.
Je-li Vám, společně s produktem, poskytnut dárek, bonus, je darovací
smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení
od Kupní smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů anebo k odstoupení
od Kupní smlouvy z mojí strany pro podstatné porušení Vašich povinností
z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi
poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.
Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny,
není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1.
Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními
předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2.
Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3.
Jako Poskytovatel Vám odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady.
Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců
od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí.
Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou
v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4.
V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě
opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo
požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit.
V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání
nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou
slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna Vám nový produkt
bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené
době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru
produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu,
popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5.
Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu
věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky
z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním
nebo uložením produktu.

6.
Pokud Vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte
nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete,
uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7.
Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na elektronickou adresu lenka@forvisitors.cz
nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k reklamaci
přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení
reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů,
pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám
poskytnu písemné potvrzení, jste-li Spotřebitel.

 

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1.
Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti
nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na adrese uvedené v čl. II. VOP
nebo na elektronické adrese lenka@forvisitors.cz.

2.
Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem
je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů
o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů
o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů.
I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3.
Pokud mezi mnou jako Prodávajícím a Spotřebitelem dojde
ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho
mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce.
Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách
České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž
platformu pro řešení sporů online, která je zřízena
Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.
Uvádím, že nejsem vázána žádnými konkrétními kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

X. Závěrečná ustanovení

1.
Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění
povinností Prodávajícího a Kupujícího, ze smlouvy vyplývajících.

2.
Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem,
který naleznete zde.

3.
Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit,
pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný
v okamžiku odeslání objednávky.

4.
Tyto VOP jsou účinné od 6. 11. 2020