• MRÁZOVÁ, Lenka, Otakar KIRSCH a Lucie JAGOŠOVÁ. Brno museology in the context of museological thinking in the 2nd half of the 20th century. In Theory of museology. Main schools of thought 1960-2000. Delia Tzortzaki and Stefanos Keramidas (editors), Athens
  2022 ISBN: 978-618-85360-3-6 
 • MRÁZOVÁ, Lenka. Spolupráce Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví s projektem PamátkyDnes. In Fórum pro konzervátory-restaurátory 2016. Brno: Technické muzeum v Brně, 2016. s. 160-161, 200 s. ISBN 978-80-87896-32-7.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. Specifika tvorby pracovních listů v muzeu. In Múzeum ako forma edukácie v spoločnosti. 1. vyd. Banská Bystrica: Zväz múzeí na Slovensku, Múzeum SNP Banská Bystrica, 2015. s. 73-81, 9 s. ISBN 978-80-89514-36-6.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. Úvod do muzejní pedagogiky a tvorby doprovodných programů v muzeu. In Muzejní výstavnictví. Vyd. 1. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2014. s. 169-197, 29 s. Škola muzejní propedeutiky. ISBN 978-80-86611-62-4.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. Demokracie vs. extremismus. Výchova k aktivnímu občanství – Inspirace ke zpracovávání občanských témat v muzejní edukaci. Prostor Zlín, Zlín: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 2013, roč. 20, č. 4, s. 32-35. ISSN 1212-1398.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. Muzea a ti druzí Aktuální pohled interkulturní výchovy v kontextu muzejního prostředí a výstavní didaktiky jako inspirace pro práci s tématem minorit obecně. In Chovančíková, Irena; Jagošová, Lucie. Muzea a sociálně znevýhodnění: sborník ze semináře 19.-20. 6. 2013. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2014. s. 4-19, 16 s. ISBN 978-80-87375-08-2.
 • MRÁZOVÁ, Lenka a Lucie JAGOŠOVÁ. Aplikace Rámcových vzdělávacích programů do přípravy muzejně-pedagogického programu. In Muzeum a vzdělávací systém v České republice : sborník příspěvků : V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. vyd. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010. s. 35-43, 9 s. ISBN 978-80-86611-39-6.
 • MRÁZOVÁ, Lenka. Didaktické aspekty muzejní edukace. In Mrázová Lenka. Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace.  vyd. Brno: Paido, 2010. s. 203-260, 57 s. Muzejní pedagogika : Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. ISBN 978-80-7315-207-9.
 • MRÁZOVÁ, Lenka a Lucie JAGOŠOVÁ. Profese muzejního pedagoga v teorii a praxi. In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí / Museology at the Beginning of the 3rd Millennium : Sborník z mezinárodního semináře Teorie a praxe 2008. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009. s. 159-170, 12 s. ISBN 978-80-86413-61-7.
 • MRÁZOVÁ, Lenka a Lucie JAGOŠOVÁ. The Profession of Museum Teacher in Theory and Practice. In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí / Museology at the Beginning of the 3rd Millennium : Sborník z mezinárodního semináře Teorie a praxe 2008. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009. s. 171-183, 13 s. ISBN 978-80-86413-61-7.
 • MRÁZOVÁ, Lenka a Lucie JAGOŠOVÁ. Objektové učení jako základ muzejní didaktiky. In Muzejní pedagogika dnes.Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2008. s. 225 – 236, 12 s. ISBN 978-80-244-1993-0.
 • MRÁZOVÁ, Lenka a Jana SKÁCELOVÁ. Výchova k občanství 6. vydání. Brno: Nová škola, 2008. 79 s. Duhová řada. ISBN 80-7289-099-9.
 • MRÁZOVÁ, Lenka a Lucie JAGOŠOVÁ. K rozšíření výuky muzejní pedagogiky na muzeologii FF MU. In Muzeum a škola : sborník příspěvků z konference Muzeum a škola Zlín 20. – 21. března 2007. Acta musealia suplementa 2007/1. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2007. s. 15 – 22, 8 s. ISBN 978-80-87130-01-8.
 • GABAĹOVÁ, Dana, Miroslava LUDVÍKOVÁ, Marie ZAHRADNÍKOVÁ, Lenka MRÁZOVÁ a Kateřina SVOBODOVÁ. Neztratit víru v člověka…/Protektorát očima židovských dětí. vydání. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2007. ISBN 978-80-86889-60-3.
 • MRÁZOVÁ, Lenka, Jana SKÁCELOVÁ, Dana GABAĽOVÁ a Jiří KOCOUREK. Asi-milovaní? : Metodický materiál interkulturního vzdělávání.  vyd. Praha: občanské sdružení Cesta tam a zase spátky, 2005. 71 s. ISBN 80-7319-048-6.
 • SKÁCELOVÁ, Jana, Lenka MRÁZOVÁ, Dana GABAĽOVÁ a Levien ROUW. ASI-MILOVANÍ? O lidech různých národností žijících v ČR.
 • SKÁCELOVÁ, Jana, Lenka MRÁZOVÁ, Dana GABAĽOVÁ a Jiří KOCOUREK. Jak provázet výstavou : Tipy pro průvodce.  vyd. Praha: občanské sdružení Cesta tam a zase zpátky, 2005. 37 s. ISBN 80-7319-051-6.
logo_512x512 pro ikonku webu